ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും അതീന്ദ്രിയതയും | Psi and Savant Syndrome | Prof.V.George Mathew, Ph.D.
THANKS FOR WATCHING. Support the channel by subscribing, sharing, liking,
ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും അതീന്ദ്രിയതയും | Psi and Savant Syndrome | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:11:01
Views: 811
ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും അതീന്ദ്രിയതയും | Psi and Savant Syndrome | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

ബോധോദയത്തിനുള്ള  ആഗ്രഹം | Desire for Enlightenment | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:12:20
Views: 1034
ബോധോദയത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം | Desire for Enlightenment | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:00:00
Views: 0

തന്ത്രവും തന്ത്രയോഗവും | Tantra and Tantra Yoga | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:21:08
Views: 1262
തന്ത്രവും തന്ത്രയോഗവും | Tantra and Tantra Yoga | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

സമുദായങ്ങളും വിവാഹങ്ങളും | In Group Out Group | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:18:25
Views: 569
സമുദായങ്ങളും വിവാഹങ്ങളും | In Group Out Group | Prof.V.George Mathew, Ph.D.