ബഹിർമുഖത്വവും അന്തർമുഖത്വവും | Extraversion and Intraversion | Prof.V.George Mathew, Ph.D.
THANKS FOR WATCHING. Support the channel by subscribing, sharing, liking,

00:00:00
Views: 0

മനസ്സും ആരോഗ്യവും | Psychology of Health  |  Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:00:00
Views: 0
മനസ്സും ആരോഗ്യവും | Psychology of Health | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:00:00
Views: 0

പ്രേത ചിന്തയുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം | Ghost Obsession |  Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:14:41
Views: 2104
പ്രേത ചിന്തയുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം | Ghost Obsession | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

സൈക്കിക്കുകളുടെ രഹസ്യം | Secrets of Psychics |  Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:18:31
Views: 5396
സൈക്കിക്കുകളുടെ രഹസ്യം | Secrets of Psychics | Prof.V.George Mathew, Ph.D.