മനശ്ശാസ്ത്രവും മനോരോഗ ചികിത്സയും | Psychology and Psychiatry | Prof.V.George Mathew, Ph.D.
THANKS FOR WATCHING. Support the channel by subscribing, sharing, liking,
മനശ്ശാസ്ത്രവും മനോരോഗ ചികിത്സയും | Psychology and Psychiatry | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:14:15
Views: 701
മനശ്ശാസ്ത്രവും മനോരോഗ ചികിത്സയും | Psychology and Psychiatry | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

ലഹരിയുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം | Drug Addiction|  Prof.V.George Mathew, Ph.D

00:00:00
Views: 0
ലഹരിയുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം | Drug Addiction| Prof.V.George Mathew, Ph.D

ടെലിപ്പതിയും അപകടങ്ങളും ‌| Crisis Telepathy |  Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:11:03
Views: 1869
ടെലിപ്പതിയും അപകടങ്ങളും ‌| Crisis Telepathy | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:00:00
Views: 0

00:00:00
Views: 0