ശാസ്ത്രം എപ്പോള്‍, എവിടെ തുടങ്ങി? | When & Where Science Originated | Prof.V.George Mathew, Ph.D.
THANKS FOR WATCHING. Support the channel by subscribing, sharing, liking,

00:00:00
Views: 0

00:00:00
Views: 0

ദൈവം "ഉണ്ടായിരിക്കാന്‍" സാധ്യമല്ല!! | Can God Exist? |  Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:00:00
Views: 0
ദൈവം "ഉണ്ടായിരിക്കാന്‍" സാധ്യമല്ല!! | Can God Exist? | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിന്‍റെ മനശ്ശാസ്ത്രം |Academic Achievement & Evaluation| Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:00:00
Views: 0
മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിന്‍റെ മനശ്ശാസ്ത്രം |Academic Achievement & Evaluation| Prof.V.George Mathew, Ph.D.

മാര്‍ക്സിസവും മനശ്ശാസ്ത്രവും | Marxism and Psychology |  Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:00:00
Views: 0
മാര്‍ക്സിസവും മനശ്ശാസ്ത്രവും | Marxism and Psychology | Prof.V.George Mathew, Ph.D.