അധികാരവും ക്രൂരതയും | Power and Corruption | Prof.V.George Mathew, Ph.D.
THANKS FOR WATCHING. Support the channel by subscribing, sharing, liking,
അധികാരവും ക്രൂരതയും | Power and Corruption |  Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:12:20
Views: 625
അധികാരവും ക്രൂരതയും | Power and Corruption | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

സാഡിസവും സൈക്കോപ്പതിയും | Sadism and Psychopathy| Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:12:06
Views: 699
സാഡിസവും സൈക്കോപ്പതിയും | Sadism and Psychopathy| Prof.V.George Mathew, Ph.D.

ബലിയുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം ‌ | Psychology Of Sacrifice |  Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:17:34
Views: 1001
ബലിയുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം ‌ | Psychology Of Sacrifice | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

അതീന്ദ്രിയ ഗവേഷണത്തെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം? | Approaching Parapsy Research | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:14:51
Views: 1122
അതീന്ദ്രിയ ഗവേഷണത്തെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം? | Approaching Parapsy Research | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:00:00
Views: 0