വെല്ലുവിളി പാരാസൈക്കോളജിയുടെ മാര്‍ഗ്ഗമോ|Challenge a Method in ParaPsy? | Prof.V.George Mathew, Ph.D.
THANKS FOR WATCHING. Support the channel by subscribing, sharing, liking,
വെല്ലുവിളി പാരാസൈക്കോളജിയുടെ മാര്‍ഗ്ഗമോ|Challenge a Method in ParaPsy? | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:16:25
Views: 597
വെല്ലുവിളി പാരാസൈക്കോളജിയുടെ മാര്‍ഗ്ഗമോ|Challenge a Method in ParaPsy? | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

പൊരുത്തപ്പെടല്‍ വിവാഹ ജീവിതത്തില്‍ | Marital Adjustment  | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:00:00
Views: 0
പൊരുത്തപ്പെടല്‍ വിവാഹ ജീവിതത്തില്‍ | Marital Adjustment | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

ഫലം  പറയലും പാരാസൈക്കോളജിയും ‌| Parapsychology and Fortune Telling |  Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:00:00
Views: 0
ഫലം പറയലും പാരാസൈക്കോളജിയും ‌| Parapsychology and Fortune Telling | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

ആളുകള്‍ നിങ്ങളെ കാണുന്ന രീതി നിങ്ങളില്‍ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമോ? |Perception | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:00:00
Views: 0
ആളുകള്‍ നിങ്ങളെ കാണുന്ന രീതി നിങ്ങളില്‍ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമോ? |Perception | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

ജിന്‍സേവയും പാരാസൈക്കോളജിയും | Teleportation and Parapsychology | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:14:53
Views: 872
ജിന്‍സേവയും പാരാസൈക്കോളജിയും | Teleportation and Parapsychology | Prof.V.George Mathew, Ph.D.