അധികാരവും ക്രൂരതയും | Power and Corruption | Prof.V.George Mathew, Ph.D.
THANKS FOR WATCHING. Support the channel by subscribing, sharing, liking,
അധികാരവും ക്രൂരതയും | Power and Corruption |  Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:12:20
Views: 164
അധികാരവും ക്രൂരതയും | Power and Corruption | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

കൊട്ടത്തേങ്ങയും ബോധോദയവും ‌| Psy. Of Enlightenment  | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:16:20
Views: 989
കൊട്ടത്തേങ്ങയും ബോധോദയവും ‌| Psy. Of Enlightenment | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

സാഡിസവും സൈക്കോപ്പതിയും | Sadism and Psychopathy| Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:12:06
Views: 492
സാഡിസവും സൈക്കോപ്പതിയും | Sadism and Psychopathy| Prof.V.George Mathew, Ph.D.

ബലിയുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം ‌ | Psychology Of Sacrifice |  Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:17:34
Views: 722
ബലിയുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം ‌ | Psychology Of Sacrifice | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

പാരാസൈക്കോളജിസ്റ്റുകള്‍ അന്ധവിശ്വാസികളോ? | Parapsy & Mystery Mongering | Prof.V.George Mathew, Ph.D.

00:11:33
Views: 694
പാരാസൈക്കോളജിസ്റ്റുകള്‍ അന്ധവിശ്വാസികളോ? | Parapsy & Mystery Mongering | Prof.V.George Mathew, Ph.D.